Wojsko sprzedaje auta osobowe, ciężarowe, busy i ambulans. Sprawdź te oferty!

Stefan Kowlaski
Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności HONKER 2324
Ilość:
1
NR fabryczny:
SUL232414W0000383
Rok produkcji:
1998
Cena:
5600
Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności HONKER 2324 Ilość: 1 NR fabryczny: SUL232414W0000383 Rok produkcji: 1998 Cena: 5600 AMW
Agencja Mienia Wojskowego przedstawiła bardzo atrakcyjną ofertę sprzedaży sprzętu z demobilu. Oddział AMW w Zielonej Górze sprzedaje kilkanaście samochodów: osobowych, ciężarowych oraz busów, w tym ambulans. Do tego w przetargu, który odbędzie się 17 lutego, wystawiono liczne kuchnie polowe i sprzęt wojskowy.

Agencja Mienia Wojskowego przedstawiła bardzo atrakcyjną ofertę sprzedaży sprzętu z demobilu. Oddział AMW w Zielonej Górze sprzedaje kilkanaście samochodów: osobowych, ciężarowych oraz busów, w tym ambulans. Do tego w przetargu, który odbędzie się 17 lutego, wystawiono liczne kuchnie polowe i sprzęt wojskowy.

Kliknij poniżej i zobacz zdjęcia ofert z cenami

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.02.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Zielonej Górze, ul. Zjednoczenia 104.

Nie przeocz

 1. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia (po uzgodnieniu telefonicznym) w dniach 15 i 16 lutego 2021 r. w godz. 9.00 – 14.00 w następujących miejscach: poz. 1÷23 Skład Nowogród Bobrzański • poz. 24÷32 SPS Głogów • poz. 33 WOG Krosno Odrzańskie • poz. 34 JW Czerwieńsk • poz. 35 JW Sulechów • poz. 36÷38 WOG Wędrzyn • poz. 39 JW Skwierzyna • poz. 40 SOI Głogów • poz. 41÷44 SOI Wędrzyn • poz. 45 Skład Wędrzyn • poz. 46, 47 GZ Radnica • poz. 48÷60 WOG Wędrzyn • poz. 61 OR AMW Zielona Góra • poz. 62 JW Wędrzyn • poz. 63÷65 Skład Nowogród Bobrzański • poz. 66÷68 WOG Świętoszów (magazyn Pstrąże), JW Żagań, JW Świętoszów • poz. 69 SOI Krosno Odrzańskie, SOI Czerwieńsk, SOI Sulechów • poz. 70 GZ Krosno Odrzańskie, Skład Radnica.

Adresy ww. jednostek organizacyjnych oraz dane kontaktu zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”, oraz dostępne są u organizatora przetargu.

Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności HONKER 2324
Ilość:
1
NR fabryczny:
SUL232414W0000383
Rok produkcji:
1998
Cena:
5600

Wojsko sprzedaje auta osobowe, ciężarowe, busy i ambulans. S...

UWAGA: Osoby dokonujące oględzin mienia wystawionego do przetargu są zobowiązane do przestrzegania zasad sanitarnych (stosowanie rękawiczek, maseczek ochronnych itp.) obowiązujących na terenie kompleksów wojskowych. Oględziny mienia wystawionego do przetargu mogą być niemożliwe, w związku z występowaniem stanu epidemii (poszczególne jednostki organizacyjne, w których znajduje się mienie, mogą być zamknięte dla osób postronnych, z powodu występujących ograniczeń związanych z koronawirusem COVID 19).

 1. Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia w terminie do dnia 16.04.2021 r.

 2. Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę na wszystkie odpady wyszczególnione w danej pozycji przetargowej.

 3. Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 8, 34÷38, 40, 42, 44 do wglądu na stronie internetowej – www.amw.com.pl, u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na wybrane pozycje przetargowe określone w formularzu ofertowym.
  Wadium należy wpłacać przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Zielona Góra nr konta 51 1130 1176 0000 0060 0720 0028, podając w tytule przelewu nr i datę przetargu, nazwę oferenta oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

 2. Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.

Musisz to wiedzieć

 1. Oferent traci złożone wadium i prawa wynikające z wyboru jego oferty, jeżeli:
 • nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty (tj. środki nie zostaną zaksięgowane w terminie 7 dni na koncie bankowym organizatora przetargu),
 • uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży (tj. nie odbierze zawiadomienia o przyjęciu jego oferty lub nie przekaże organizatorowi przetargu podpisanej umowy sprzedaży, jeżeli wymagana jest przez organizatora przetargu).
 1. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia.
 1. Do przetargu na poz. 62÷70 mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy dołączą do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami, a także oświadczenie w zakresie transportu odpadów.
  W przypadku poz. 64 i 67 dodatkowo potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o wpisie do rejestru BDO, w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
  Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych do udziału w przetargu oraz warunki sprzedaży odpadów, określone zostały w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

 2. Na pozycję 68 oferty mogą składać również osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

 1. Ofertę należy złożyć (przesłać/doręczyć) w kancelarii Oddziału w Zielonej Górze, ul. Zjednoczenia 104, pok. nr 1 w terminie do dnia 16.02.2021 r. do godziny 15.30.

 2. Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej kopercie, na której oferent umieszcza:

 • nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
 • nazwę i adres organizatora przetargu;
 • dopisek: „Przetarg nr 1/OZ-DG/2021 – nie otwierać przed 17.02.2021 r. do godziny 10.00”.
 1. Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” obowiązującym u organizatora przetargu i zawierać:
 • dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
 • oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;
 • wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
 • wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (upoważnienia - jeżeli są wymagane).
 1. Formularz ofertowy oraz Ogólne Warunki Sprzedaży, wzór umowy sprzedaży i upoważnienia można pobierać w siedzibie Oddziału w Zielonej Górze od dnia 01.02.2021 r. do dnia 16.02.2021 r., w godz. 8.00 – 15.00, pok. nr 1 lub ze strony internetowej – www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”.

 2. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część ogłoszenia o przetargu i zawieranych umów sprzedaży w trybie przetargu.

 3. Oferenci składając ofertę oświadczają, że zostały im doręczone, zapoznali się i akceptują Ogólne Warunki Sprzedaży.

 4. Na wybrane przez organizatora przetargu pozycje przetargowe, zawarta zostanie pisemna umowa sprzedaży, która wyłącza stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny. Pisemna umowa sprzedaży może zawierać dodatkowe uregulowania nie ujęte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

 1. Oferta niezłożona na formularzu ofertowym obowiązującym u organizatora przetargu, niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia i Ogólnych Warunków Sprzedaży, zostanie odrzucona.

 2. W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między tymi Oferentami, wyznaczając jednocześnie termin i miejsce licytacji lub występuje pisemnie do Oferentów o złożenie dodatkowej oferty cenowej. Zawiadomienie Oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu.

 3. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu na każdym etapie przetargu.

 4. Do sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

 1. W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, Sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub w pisemnej umowie sprzedaży.

 2. Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Informacje – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Zielonej Górze oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

 3. Szczegółowe informacje dotyczące oferty bezprzetargowej sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych i sklepu internetowego AMW zamieszczone są na stronie internetowej www.amw.com.pl

 4. Szczegółowe informacje: e-mail: [email protected], faks 68 411 96 12 oraz tel. 68 411 96 65, 68 411 96 66, 68 411 96 67, 68 411 96 68, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Bądź na bieżąco i obserwuj

Strefa Biznesu: Takie plany mają pracodawcy. Co czeka rynek pracy?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na blachownia.naszemiasto.pl Nasze Miasto
Dodaj ogłoszenie